webadmin

About webadmin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far webadmin has created 8 blog entries.

How to Compose An Investigation Document while in the Third Person

You can contemplate writing on following topics associated with research and technology. Among the fundamental conditions to locate the fantastic persuasive essay theme is really to publish some thing about theories the writer knows about very well. Graduate entrance essay persuasive composition writing advice on methods to give copy. Educate a few ways for pupils [...]

2017-08-18T15:08:18+00:00 15 Sierpień, 2017|uncategorized|

Nasz plan na Indie – gdzie będziemy i co zobaczymy?

Z każdym dniem do wyjazdu coraz bliżej. Jak już wie­cie pierw­szym odwie­dzo­nym przez nas kra­jem będą Indie? Dziś w kilku sło­wach opi­szę wszyst­kie miej­sca, które pla­nu­jemy w tym pań­stwie odwiedzić. Do Indii przy­la­tu­jemy ran­kiem 2 lutego. Lądu­jemy w Delhi i to wła­śnie tu na dobrą sprawę roz­pocz­nie się nasza przygoda. Delhi – dru­gie, co do wiel­ko­ści mia­sto [...]

2017-05-12T00:49:06+00:00 9 Luty, 2011|Bez kategorii|

Dokoła świata czyli planujemy trasę

Skoro już wie­cie skąd się wziął pomysł na nasz wyjazd, naj­wyż­sza pora powie­dzieć co nieco o samej podróż i jej tra­sie. Będzie to zara­zem mój debiut na naszej stronie. Pew­nie już każdy z Was roz­szy­fro­wał, z naszej mapki lub logo zro­bio­nego przez Michała, jakie kraje odwie­dzimy. Jeśli jed­nak jesz­cze tego nie zro­bi­li­ście, poni­żej zamiesz­czam szcze­gó­łową listę: [...]

2017-04-19T05:49:16+00:00 8 Luty, 2011|Podróże|

O tym skąd u nas pomysł na taką podróż

Jeste­śmy dwójką mło­dych ludzi (jesz­cze), któ­rzy zde­cy­do­wali że o wspa­niałe wspo­mnie­nia warto zatrosz­czyć się odpo­wied­nio wcze­śniej. Uzna­li­śmy że zamiast trwo­nić zara­biane pie­nią­dze na zbytki i zatra­cać się w tym wszech­obec­nym wyścigu szczu­rów lepiej po pro­stu ruszyć przed sie­bie. Cho­ciaż i na pół roku. Pomysł na wyprawę nie zro­dził się jed­nego dnia. Ewo­lu­ował w nas przez długi [...]

2017-04-19T05:43:33+00:00 3 Luty, 2011|Podróże|

Azjatyckie przekręty – na co uważać

Ser­fu­jąc po bez­kre­sie inter­netu (poetycki wstęp być musi) zaczą­łem szu­kać infor­ma­cji na temat róż­nego rodzaju prze­krę­tów na jakie można się natknąć w Azji. Cel tego był pro­sty — pro­fi­lak­tyka. W końcu lepiej zapo­bie­gać niż leczyć — gdy już pozna się mecha­nikę dzia­ła­nia oszu­stów łatwiej się przed nią uchro­nić. Posta­no­wi­łem zebrać 5 moim zda­niem naj­cie­kaw­szych i [...]

2017-04-19T05:37:18+00:00 3 Styczeń, 2011|Podróże|

Nie ogarniam tego, że to już za chwilę

Za 2,5 mie­siąca ruszamy. Za 2,5 mie­siąca! To tyle co nic, czas ten minie bły­ska­wicz­nie a do mnie cały czas nie dociera że już naprawdę nie­długo będę w Delhi, Sin­ga­pu­rze itp. Kosmos. Z jed­nej strony ma to na pewno swoje plusy. Nie nasta­wiam się jakoś spe­cjal­nie na kon­kretne miej­sca, “punkty pro­gramu” więc i ewen­tu­alne roz­cza­ro­wa­nie [...]

2017-04-19T05:38:34+00:00 16 Grudzień, 2010|Podróże|

Krótko i organizacyjnie o wszystkim i niczym

Od cze­goś trzeba kie­dyś zacząć pierw­sze przy­go­to­wa­nia do pro­wa­dze­nia bloga. Ja zacznę od kilku krót­kich i zwię­złych informacji. Po pierw­sze, momen­tami na tym blogu będę się uze­wnętrz­niał, tak więc uwaga :). Nie chcę aby był to tylko i wyłącz­nie prze­wod­nik tury­styczny typu Lonely Pla­net – pełen suchych fak­tów i pozba­wiony jakich­kol­wiek emo­cji, które dla mnie [...]

2017-04-19T05:38:00+00:00 12 Grudzień, 2010|Bez kategorii|