webadmin

About webadmin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far webadmin has created 6 blog entries.

Nasz plan na Indie – gdzie będziemy i co zobaczymy?

Z każdym dniem do wyjazdu coraz bliżej. Jak już wie­cie pierw­szym odwie­dzo­nym przez nas kra­jem będą Indie? Dziś w kilku sło­wach opi­szę wszyst­kie miej­sca, które pla­nu­jemy w tym pań­stwie odwiedzić. Do Indii przy­la­tu­jemy ran­kiem 2 lutego. Lądu­jemy w Delhi i to wła­śnie tu na dobrą sprawę roz­pocz­nie się nasza przygoda. Delhi – dru­gie, co do wiel­ko­ści mia­sto [...]

2017-05-12T00:49:06+00:00 9 Luty, 2011|Bez kategorii|

Dokoła świata czyli planujemy trasę

Skoro już wie­cie skąd się wziął pomysł na nasz wyjazd, naj­wyż­sza pora powie­dzieć co nieco o samej podróż i jej tra­sie. Będzie to zara­zem mój debiut na naszej stronie. Pew­nie już każdy z Was roz­szy­fro­wał, z naszej mapki lub logo zro­bio­nego przez Michała, jakie kraje odwie­dzimy. Jeśli jed­nak jesz­cze tego nie zro­bi­li­ście, poni­żej zamiesz­czam szcze­gó­łową listę: [...]

2017-04-19T05:49:16+00:00 8 Luty, 2011|Podróże|

O tym skąd u nas pomysł na taką podróż

Jeste­śmy dwójką mło­dych ludzi (jesz­cze), któ­rzy zde­cy­do­wali że o wspa­niałe wspo­mnie­nia warto zatrosz­czyć się odpo­wied­nio wcze­śniej. Uzna­li­śmy że zamiast trwo­nić zara­biane pie­nią­dze na zbytki i zatra­cać się w tym wszech­obec­nym wyścigu szczu­rów lepiej po pro­stu ruszyć przed sie­bie. Cho­ciaż i na pół roku. Pomysł na wyprawę nie zro­dził się jed­nego dnia. Ewo­lu­ował w nas przez długi [...]

2017-04-19T05:43:33+00:00 3 Luty, 2011|Podróże|

Azjatyckie przekręty – na co uważać

Ser­fu­jąc po bez­kre­sie inter­netu (poetycki wstęp być musi) zaczą­łem szu­kać infor­ma­cji na temat róż­nego rodzaju prze­krę­tów na jakie można się natknąć w Azji. Cel tego był pro­sty — pro­fi­lak­tyka. W końcu lepiej zapo­bie­gać niż leczyć — gdy już pozna się mecha­nikę dzia­ła­nia oszu­stów łatwiej się przed nią uchro­nić. Posta­no­wi­łem zebrać 5 moim zda­niem naj­cie­kaw­szych i [...]

2017-04-19T05:37:18+00:00 3 Styczeń, 2011|Podróże|

Nie ogarniam tego, że to już za chwilę

Za 2,5 mie­siąca ruszamy. Za 2,5 mie­siąca! To tyle co nic, czas ten minie bły­ska­wicz­nie a do mnie cały czas nie dociera że już naprawdę nie­długo będę w Delhi, Sin­ga­pu­rze itp. Kosmos. Z jed­nej strony ma to na pewno swoje plusy. Nie nasta­wiam się jakoś spe­cjal­nie na kon­kretne miej­sca, “punkty pro­gramu” więc i ewen­tu­alne roz­cza­ro­wa­nie [...]

2017-04-19T05:38:34+00:00 16 Grudzień, 2010|Podróże|

Krótko i organizacyjnie o wszystkim i niczym

Od cze­goś trzeba kie­dyś zacząć pierw­sze przy­go­to­wa­nia do pro­wa­dze­nia bloga. Ja zacznę od kilku krót­kich i zwię­złych informacji. Po pierw­sze, momen­tami na tym blogu będę się uze­wnętrz­niał, tak więc uwaga :). Nie chcę aby był to tylko i wyłącz­nie prze­wod­nik tury­styczny typu Lonely Pla­net – pełen suchych fak­tów i pozba­wiony jakich­kol­wiek emo­cji, które dla mnie [...]

2017-04-19T05:38:00+00:00 12 Grudzień, 2010|Bez kategorii|