Bez kategorii

Strona główna/Bez kategorii

Case Study Help

A authorised predicament review project guarantees a fictional dispute involving two processes (usually a man or woman together with a sector or in the middle of two consumers). A law college student is meant to place that challenge in just a specialized legal perspective, select sanctioned precedents for that purpose and in a similar fashion [...]

2017-09-01T16:28:44+00:00 31 Sierpień, 2017|Bez kategorii|

Nasz plan na Indie – gdzie będziemy i co zobaczymy?

Z każdym dniem do wyjazdu coraz bliżej. Jak już wie­cie pierw­szym odwie­dzo­nym przez nas kra­jem będą Indie? Dziś w kilku sło­wach opi­szę wszyst­kie miej­sca, które pla­nu­jemy w tym pań­stwie odwiedzić. Do Indii przy­la­tu­jemy ran­kiem 2 lutego. Lądu­jemy w Delhi i to wła­śnie tu na dobrą sprawę roz­pocz­nie się nasza przygoda. Delhi – dru­gie, co do wiel­ko­ści mia­sto [...]

2017-05-12T00:49:06+00:00 9 Luty, 2011|Bez kategorii|

Krótko i organizacyjnie o wszystkim i niczym

Od cze­goś trzeba kie­dyś zacząć pierw­sze przy­go­to­wa­nia do pro­wa­dze­nia bloga. Ja zacznę od kilku krót­kich i zwię­złych informacji. Po pierw­sze, momen­tami na tym blogu będę się uze­wnętrz­niał, tak więc uwaga :). Nie chcę aby był to tylko i wyłącz­nie prze­wod­nik tury­styczny typu Lonely Pla­net – pełen suchych fak­tów i pozba­wiony jakich­kol­wiek emo­cji, które dla mnie [...]

2017-04-19T05:38:00+00:00 12 Grudzień, 2010|Bez kategorii|