Krótko i organizacyjnie o wszystkim i niczym

Strona główna/Bez kategorii/Krótko i organizacyjnie o wszystkim i niczym

Krótko i organizacyjnie o wszystkim i niczym

Od cze­goś trzeba kie­dyś zacząć pierw­sze przy­go­to­wa­nia do pro­wa­dze­nia bloga. Ja zacznę od kilku krót­kich i zwię­złych informacji.

Po pierw­sze, momen­tami na tym blogu będę się uze­wnętrz­niał, tak więc uwaga :). Nie chcę aby był to tylko i wyłącz­nie prze­wod­nik tury­styczny typu Lonely Pla­net – pełen suchych fak­tów i pozba­wiony jakich­kol­wiek emo­cji, które dla mnie w tego typu rela­cjach są bar­dzo ważne. Jed­nak spoko, nie pla­nuję z tego robić jakie­goś ckli­wego dra­matu lub kome­dii roman­tycz­nej. Po pro­stu zamiast pisać tylko i wyłącz­nie o gęsto­ści zalud­nie­nia w danej pro­win­cji wolę sku­pić się na tym czy mi coś pasuje czy nie. Z dru­giej strony nie pla­nuję też cał­ko­wi­cie zre­zy­gno­wać z kon­kre­tów. To ma być po pro­stu taki złoty środek, a co z tego wyj­dzie to zoba­czymy. Druga sprawa wiąże się bez­po­śred­nio z tą pierw­szą. Otóż może­cie cza­sami odnieść wra­że­nie cha­osu w tym co piszę. Jest to zamie­rzone. Nie chcę jakoś spe­cjal­nie edy­to­wać wpi­sów z dwóch powodów:

  1. W podróży nie zawsze będzie po prostu na to czas. Nie­kiedy będziemy pew­nie mieli dostęp do inter­netu tylko przez chwilę, innym razem po pro­stu szkoda będzie czasu na sie­dze­nie przy kom­pu­te­rze gdy tyle wra­żeń czeka wkoło.
  2. Zbyt skrupulatne edytowanie może pozbawić tekst emocji a tego nie chcę. Wolę żeby był brudny i szczery niż czysty, gładki i byle jaki… W przeciwnym wypadku to „uzewnętrznianie” nie ma sensu.

Inna sprawa to kwestia tego kto pisze. Niniejszy blog jak już jego nazwa wskazuje jest mój i Basi. Jednak moje wpisy wyrażają wyłącznie moje opinie/przemyślenia. Basia z tego co zapowiada od czasu do czasu też coś będzie starała się pisać. Zobaczymy co wyjdzie z tych zapowiedzi :). Tak więc gdy nie będzie to konieczne, nie będę pisał w jej imieniu.

To tak kilka pierdół na początek, aby było wiadomo na co się piszecie czytając tego bloga ;). Następny wpis będzie już bardziej konkretny.

PS: Chyba było trochę chaotycznie? I dobrze. Znaczy, że naturalnie. Poza tym konkretne przygotowywania czas zacząć.

2017-04-19T05:38:00+00:00 12 Grudzień, 2010|Bez kategorii|